V rámci naej predajnej stratégie sme pripravili PartneskProgram cloudempiere ako jednoduchú formu spolupráce s finannm aj nefinannm prínosom. Nosnou mylienkou programu je doporuovanie produktov cloudempiere a získavanie obchodnch príleitostí za primeranú odmenu.

Koho budú partneri oslovovaa komu budú doporuovacloudempiere ?
Cieovou skupinou pre predaj produktov sú biznis subjekty, ktoré majú potenciál na vyuitie a erpanie z produktov cloudempiere pre svoje potreby.

PARTNERSKÝ PROGRAM CLOUDEMPIERE POSKYTUJE NASLEDOVNÉ TYPY PARTNERSTVA

Referenčný Partner

Najjednoduchia forma partnerstva je pripravená pre pasívnych partnerov s minimálnou asovou investíciou. Partner nás informuje o obchodnej príleitosti a zodpovednosza uzatvorenie obchodu nesie alej tím cloudempiere, ktorpriebene informuje partnera o stave obchodnej príleitosti.

Distribučný Partner

Je to alia úrovepartnerstva pri ktorej si Partner zalení do svôjho portfólia produkty cloudempiere. Partner má kompetencie na priame jednanie s potencionálnym zákazníkom ak uzatvoreniu obchodu. Predpokladom uzatvorenia partnerstva je základné kolenie partnera, ktorm sa zabezpeí dostatoná znalosproduktov cloudempiere.

Špecializovaný Partner

Partnerstvo pre dodávateov pecializovanch odvetví, ktorsvoju obchodnú innosvykonávajú v spolupráci s inmi subdodávatemi. V tomto prípade vystupujeme ako subdodávate. Uzatvorenie takéhoto partnerského vzahu si pre svoju komplexnosvyaduje dôkladnú prípravu a aktívnu úasPartnera.

BENEFITY PARTNERA

  • provízia v rozsahu 3% a30% z hodnoty uzatvoreného obchodu
  • príleitospre rozírenie svôjho portfólia
  • nárast vlastného obchodného potenciálu
  • získanie produktov cloudempiere pre vlastné úely ako protihodnotu provízie

AKO SA STAŤ PARTNEROM

V prípade, e Vás partnerskprogram cloudempiere zaujal, napíte nám e-mail: info@cloudempiere.com

Comments are closed.